Zavedení door-to-door systému svozu domovního odpadu

Investor
Obec Bílovice nad Svitavou

Dodavatel
Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko

Cena
4 177 821,09 Kč vč. DPH Kč

Dotace
3 258 513,85 Kč spolufinancováno Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (SFŽP)

Dokončeno
duben 2022

Třídit odpad je velmi důležité a dává smysl. Zaprvé je to ekologické a kdo třídí odpady, přispívá k ochraně životního prostředí, šetří energii a suroviny. Méně odpadu se ukládá na skládky, vytříděné odpady se recyklují, tedy znovu zpracují na tzv. druhotnou surovinu. Za druhé se třídění svým způsobem i vyplatí, protože směsný komunální odpad (netříděný z černých popelnic) se vyváží do spaloven či na skládky, za svoz odpadu platí obec. Naopak za tříděný odpad obec určité množství peněz dostává. Na likvidaci odpadů přispívají občané poplatky. Jejich výše se stanovuje podle nákladů na netříděný odpad. Pokud lidé poctivě třídí, obec ušetří a může eventuálně i snižovat poplatky.

dokončeno